NINTH NATIONAL CONGRESS of the BSNCH

Welcome | General Information | Scientific Information | Programme | Registration | Payment | Contact

 

Dear Colleagues and Friends,

On behalf of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, we have the honor to welcome you to the Ninth National Congress with international participation, which will take place from October 27 to 29, 2023 at Park Hotel Moskva, Sofia.

We continue the tradition of our annual national congress being international, multidisciplinary and supported by the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, the Neurosonology Research Group of the World Federation of Neurology, The Military Medical Academy – Sofia, The National Sports Academy “Vasil Levski”, The Bulgarian Academy of Sciences and Arts, the Bulgarian Medical Association and the Union of Scientists in Bulgaria.

It is indeed an honor for The Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics to welcome our special guests and lecturers Prof. B. Malojcic (Croatia), Prof. V. Demarin (Croatia) and Prof. A. Arsovska (North Macedonia).

The emphasis of the Congress this year is the modern views and methods of diagnosis and treatment of cerebrovascular diseases and borderline conditions – cardio-cerebral syndromes, neurorehabilitation. It acquaints us with the latest advances in neurosonology and cerebral hemodynamics, using highly scientific approaches with a practical focus. A scientific symposium on innovations in medicine is organized. Professionals from different specialities – neurology, angiology, neurosurgery, rehabilitation, vascular surgery, neuroradiology, cardiology – will have the opportunity to exchange and enrich their experience hybridly – face to face and online.

Practical workshops and poster sessions are organized as well.

On behalf of the Organizing Committee of the Ninth National Congress with International Participation, we look forward to your participation and wish you a successful and fruitful work.

 

Уважаеми колеги и приятели,

От името на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика имаме честта да Ви приветстваме на Деветия национален конгрес с международно участие, който се провежда от 27 до 29 октомври 2023 г. в Парк хотел „Москва“, София.

Продължаваме традицията събитието да е мултидисциплинарно и да се провежда с подкрепата на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, Изследователската група по невросонология на Световната федерация по неврология, Военномедицинска академия – София, Националната спортна академия „Васил Левски”, Българската академия на науките и изкуствата, Българския лекарски съюз и Съюза на учените в България.

Специални гости и лектори са проф. Б. Малойчич (Хърватия), проф. В. Демарин (Хърватия) и проф. А. Арсовска (Северна Македония).

Акцент в Конгреса са съвременните възгледи и методи за диагноза и лечение на мозъчносъдовите заболявания и гранични състояния – кардиоцеребрални синдроми, неврорехабилитация. Запознава ни с най-новите постижения в невросонологията и мозъчната хемодинамика, използвайки високонаучни подоходи с практическа насоченост. Професионалисти от различни специалности - неврология, ангиология, неврохирургия, рехабилитация, съдова хирургия, неврорадиология, кардиология ще имат възможност да обменят и обогатят своя опит на живо и онлайн.

Организирани са и практически семинари и постерни сесии.

От името на Организационния комитет на Деветия национален конгрес с международно участие очакваме с нетърпение вашето участие и ви пожелаваме успешна и полотворна работа.