Books

Учебник по нервни болести. Обща неврология

Под редакцията на
Акад. проф. Екатерина Титянова
Автори:
Ирена Велчева, Камелия Генова, Радостина Димова, Даниела Любенова, Пане Попов, Бойко Стаменов, Екатерина Титянова

Cover-Nervni-bolesti

Появата на нов учебник по неврология вече не е изненада. През последните години се издадоха множество такива ръководства. Обикновено разликата е в количеството обхванат материал, като доминира тенденцията да са с множество автори и да представят особено голям обем информация от дадени области на невронауките. Така изборът на учебник по нервни болести е богат, но труден.

Предлаганото пособие се отличава със стремежа си да даде оптимално количество знания по достъпен начин. Така то продължава традицията на класическите учебници по неврология, като пречупена информацията през съвременните разбирания на невронауките и неврорехабилитацията.

Изданието може да купите от Online медицинска Книжарница www.medbooknews.com

АТЛАС ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ

Под редакцията на
Е. Титянова, К. Нидеркорн, Е. Христова
Предговор
Е. Б. Рингелщайн

ATLAS_DOPPLER_cover

Наскоро излезе от печат първият двуезичен българо-английски “Атлас по невросонология”, посветен на съвременните възможности на ултразвуковата диагностика в неврологията и нео­натологията.

Изданието е богато онагледено с авторски илюстрации, представящи нормалната ултразвукова характеристика на магистралните и базалните мозъчни артерии и вени и мозъчния паренхим. В отделни глави е демонстрирана сонографната характеристика при различни патологични процеси – артериални обструкции, съдови аномалии (аневизми, артериовенозни малформации, каротидо-кавернозна фистула), мозъчни тумори, мозъчни травми, мозъчна смърт.

Особен интерес преставляват илюстрациите, показващи възможностите на функционалната невросонология за оценка на мозъчната авторегулация, мозъчната вазомоторна реактивност, колатералното кръвообращение и регистрирането на микроемболични сигнали от различен произход.

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология

korica-konsensusКаротидната патология е добре документиран самостоятелен значим рисков фактор (РФ) за възникване на мозъчносъдова болест (МСБ), което определя нейната висока социална значимост. Тя представлява интердисциплинарен проблем, ангажиращ различни медицински специалисти (невролози, ангиолози, съдови хирурзи, едноваскуларни терапевти, кардиолози, рентгенолози, общопрактикуващи лекари, неврорехабилитатори и др.).

Настоящият консенсус регламентира неинвазивната ултразвукова диагностика на екстракраниалната каротидна патология и принципите на поведение в зависимост от нейната локализация, вид, тежест и функционална характеристика. Той служи за практическо ръководство на поведение, което е предпоставка за ранна диагноза, адекватна профилактика, избор на правилен терапевтичен подход и дългосрочно проследяване на застрашените от мозъчен инсулт рискови контингенти. Прилагането му от различни специалисти допринася за оказване на високо качество на диагностични, лечебни и профилактични здравни услуги във всички звена на доболнична и болнична помощ, които са съобразени с нивото на компетентност на здравното заведение и индивидуалната характеристика на конкретната съдова патология.

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В НЕВРОЛОГИЯТА

Е. Титянова

KorizaknigaOт печат излезе книгата “Ултразвукова диагностика в неврологията”, която е второ преработено и допълнено издание на монографията “Доплерова сонография – диагностична стойност и клинично приложение в неврологията” на същия автор.

Монографията съдържа 9 глави, в които систематизирано и онагледено се представят теоретичните основи на ултразвуковата диагностика, видовете ултразвукови методи, методиката на изследване на магистралните и базалните мозъчни артерии и критериите за тяхната идентификация. Разгледани са подробно факторите, влияещи на сонографните показатели и са посочени основните методи (скоростен и морфологичен) за определяне на степента на артериалните стенози.