НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология

korica-konsensusКаротидната патология е добре документиран самостоятелен значим рисков фактор (РФ) за възникване на мозъчносъдова болест (МСБ), което определя нейната висока социална значимост. Тя представлява интердисциплинарен проблем, ангажиращ различни медицински специалисти (невролози, ангиолози, съдови хирурзи, едноваскуларни терапевти, кардиолози, рентгенолози, общопрактикуващи лекари, неврорехабилитатори и др.).

Настоящият консенсус регламентира неинвазивната ултразвукова диагностика на екстракраниалната каротидна патология и принципите на поведение в зависимост от нейната локализация, вид, тежест и функционална характеристика. Той служи за практическо ръководство на поведение, което е предпоставка за ранна диагноза, адекватна профилактика, избор на правилен терапевтичен подход и дългосрочно проследяване на застрашените от мозъчен инсулт рискови контингенти. Прилагането му от различни специалисти допринася за оказване на високо качество на диагностични, лечебни и профилактични здравни услуги във всички звена на доболнична и болнична помощ, които са съобразени с нивото на компетентност на здравното заведение и индивидуалната характеристика на конкретната съдова патология.

Консенсусът включва препоръки, базиращи се на резултати от мултицентрови рандомизирани клинични проучвания или мета-анализи (ниво на доказателства А), едноцентрови или нерандомизирани проучвания (ниво на доказателства В) и експертни препоръки или терапевтични стандарти (ниво на доказателства С). Терапевтичните и процедурни препоръки са градирани като задължителни (клас I), препоръчителни (клас II) и без ефект (клас III).

Консенсусът съдържа три раздела. Те се отнасят до информация за видовете екстракраниална каротидна патология, правилата за ултразвукова диагностика и принципите на поведение в зависимост нейната локализация, вид и тежест.

 

Под редакцията на

Проф. Е. Титянова, дмн
Председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Проф. П. Стаменова, дмн
Председател на Българското дружество по неврология

Доц. К. Гиров, дм
Председател на Българското национално дружество по ангиология и съдова хирургия

Доц. И. Петров, дм
Председател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия

Доц. И. Велчева, дм
Председател на фондация „Предпазване от мозъчни инсулти”

 

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС 2011

КОНСЕНСУС 2010