15 години Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ) е основана през 2005 г. като сдружение с нестопанска цел със седалище в град София. То се създава по подобие на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика по инициатива на акад. Екатерина Титянова, д.м., д.м.н. 

Сдружението се управлява от Управителен съвет в съответствие с Устав, приет от Общото събрание. Негови учредители и членове на последния Управителнен съвет (2015–2020) са: акад. Екатерина Титянова – председател, акад. Емилия Христова – зам. председател, дописен член доц. Ирена Велчева – зам. председател, д-р Соня Каракънева – секретар, проф. Силва Андонова – член, доц. Бойко Стаменов – член, д-р Ивайло Петров – член. В първия Управителен съвет участват още учредителите Галина Михайлова, Константин Титянов (2005–2010) и д-р Сашо Кастрев (2005–2015). Членове на Контролния съвет са: проф. Златка Стойнева – председател, д-р Красимир Кирилов и д-р Полина Паралчева. От 2010 г. към Асоциацията се учредява помощен орган от асоциирани членове към Управителния съвет с председател от 2015 г. доп. член проф. Даниела Любенова и членове, доц. Петя Минева, д-р Геновей Узунов и д-р Веселина Андонова. 

ExecutiveBoard

Сдружението има собствено лого, модернизиран интернет сайт с адрес www.neurosonology-bg.com, собствена страница в уикипедия и фейсбук https://www.facebook.com/neurosonologybg/.

Основните цели на БАНМХ, залегнали в устава на сдружението, са насочени към утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика в областта на невросонологията и мозъчната хемодинамика чрез организиране, насърчаване, съдействие и подпомагане на учебно-образователната и научно-изследователската дейност в тази насока и други свързани области на медицината в съответствие с Европейските критерии и световните процеси на глобализация. В дългосрочен аспект целта е да се съхрани и утвърждава Българската школа по невросонология, в която знанието може да се обогати и развие в полза на здравето на българската нация. 

За изминалите 15 години Асоциацията се утвърди у нас като авторитетна научна организация в областта на неврологията и невросонологията и водеща във въвеждането на европейските и световните стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук в неврологията. Тя нарастна по членска маса, разшири своята научна, образователна и практическа дейност и наложи политика на непрекъснато следдипломно обучение и професионално издигане на своите членове.

 

Наградни знаци и отличия, присъждани от БАНМХ 

За изминалите 15 години по предложение на Управителния съвет и Общото събрание са дадени следните почетни звания и отличия:

„Почетен председател“ – званието е присъдено през 2005 година на проф. д-р Иван Георгиев, д.м.н., починал през 2016 г.

„Почетен лектор“ – носители на това звание са: проф. Курт Нидеркорн (Австрия), проф. Гюнтер Клайн (Австрия), проф. Е. Бернд
Рингелщайн (Германия), проф. Ева Бартелс (Германия), проф. Ина Тарка (Финландия), проф. Манфред Капс (Германия), проф. Рюн Ааслид (Швейцария), проф. Марио Зиблер (Германия), проф. Майкъл фон Ройтер (Германия), проф. Вид
а Демарин (Хърватия), проф. Ласло Циба (Унгария), проф. Натан Борнщайн (Израел), Масимо Дел Сете (Италия), проф. Клаудио Барачини (Италия).

HonoraryLecturers

„Почетен плакет“ – с него са удостоени учредителите на БАНМХ, партньорски организации – Български лекарски съюз, Военномедицинска академия, Българско дружество по неврология, Медицински факултет на Софийски университет и г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община и патрон на Световния форум по невросонология (2013 г.).

„Невросонолог на годината“ – наградата е учредена през 2018 г. и се присъжда ежегодно. Носители на първите две отличия са акад. Екатерина Титянова (2018 г.) и д-р Соня Каракънева (2019 г.).

Neurosonologist of the Year

Научни форуми на БАНМХ и обучение

За периода 2005–2020 г. година Асоциацията е организирала 9 научни срещи и 6 национални конгреси с международно участие, над 40 научни симпозиуми, краткосрочни курсове и учебно-практически семинари по учебни програми на медицинските университети и високоспециализираните дейности в неврологията. Била е организатор и домакин на 16-ия Световен форум по невросонология на Световната федерация по неврология (2013 г., София), на два регионални обучителни курса по неврология на Европейската академия по неврология (2014 и 2017 г., София) и на международен семинар на тема: „Ултразвуковите технологии – предизвикателства сред младите медици“, финансиран от програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия“ (Project № BG13/A3.1.2/225/R2 – 15–20 октомври 2013, София). 

Със съдействие на Асоциацията са организирани редица семинари в София и страната по програмите за обучение на Световната федерация по неврология, чийто представител за България е акад. Екатерина Титянова. 

В програмата на форумите са провеждани сателитни симпозиуми, съвместно с партньорски органицации като Българската академия на науките и изкуствата, Българското ендоваскуларно дружество, Националната спортна академия и др.

Тези прояви, които се отличават с широк спектър на научната тематика и интердисциплинарно национално и международно участие, са безспорен успех на българската неврология и невросонология. Те са отразени и продължават да се отразяват в официалните печатни органи и сайтове на различни национални, европейски и световни научни организации. 

16Meeting
 

Кръжочна дейност

Тя се развива от 2010 година под ръководството на акад. проф. Е. Титянова съвместно с Медицинския факултет на Софийския университет и Националната спортна академия. Сдружението подпомага участието на млади невролози, докторанти, студенти по медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия и студенти по кинезитерапия в обучителните курсове и научните форуми, организирани от Асоциацията. В кръжока се формира интерес към научната дейност чрез подготовка на презентации, научни обзори и постери. Получени са над 15 постерни награди от кръжочници, докторанти и млади учени.

 Students

Научна дейност и награди

Сдружението подпомага ежегодно участието на студенти, докторанти и млади учени в различни национални и международни научни форуми и проекти. През 2019 г. то съфинансира научен проект, спечелен от д-р М. Димчева.

Традиционно за участие във форумите на БАНМХ се отпускат стипендии на български и чуждестранни специалисти.

Членовете на сдружението са участвали с над 50 научни статии и над 80 научни съобщения в различни национални и международни научни издания и форуми. 

Акад. проф. Титянова има съществен принос за въвеждането на четири-измерния ултразвук в неврологията и за утвърждаване на направленията невро-офталмо-сонология и невро-миосонология, за което през 2009 година екипът є получава наградата “Merrill Spencer” на 14-та среща на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Тя е съавтор на две муждународни ръководства по невросонология, издания на Cambridge University Press (Англия) и Di Libros Editora LTDA (Бразилия). През 2018 година БАНМХ е отличена с наградата „NATIONAL MEDICAL AWARDS 2018“ за принос в медицинското образование и създаване на българска школа по невросонология, а акад. Титянова е удостоена с наградата „Питагор“ за цялостен принос в науката, присъдена от Министерството на образованието и науката (МОН). 

Чрез създаване на Балканска секция по невросонология, включваща невролози от Сърбия, Македония, Хърватия, Грузия и др. Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика се превръща във водещ партньор в международни проекти в областта на невросонологията. Дейността на асоциацията е високо оценена от Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, от Световната група по невросонология към Световната федерация по неврология и Европейската академия по неврология. Дружеството се утвърди като партньор на държавните институции и сходни неправителствени организации у нас и в чужбина. 

 BalkanSection

Издателска дейност

Асоциацията издава специализирано двуезично (на английски и български език) периодично научно списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика“ с главен редактор акад. Екатерина Титянова и съредактори акад. Емилия Христова и доп. член доц. Ирена Велчева. То се издава с любезното съдействие на фирма „КОТИ“ ЕООД, графичен дизайнер е г-жа Елена Колева, а технически секретар – д-р Радостина Димова. Международен редакционен съвет спомага за високото качество на научните публикации и подбора на редакционните статии. Списанието се разпространява онлайн и безплатно сред членовете на Асоциацията, българските библиотеки и по линия на международния книгообмен чрез Централната медицинска библиотека. От 2017 година то е включено в Web of Science и Emerging Sources Citation Index, а от 2018 г. – то е част е от интернет платформата „Scholar One“ – система за международно разпространение, индексиране и редактиране на статиите в него. За участието в нея БАНМХ се подпомага от проект на Фонд „Научни изследвания“ на МОН. 

Списанието е акредитирано от Българския лекарски съюз с 5 кредитни точки, категория „Д“. То има собствен сайт, който е с open access www.neurosonology.net

Със съдействие на БАНМХ са издадени няколко учебни помагала по невросонология: 

Ултразвукова диагностика в неврологията“ (с автор Е. Титянова), Атлас по невросонология (под редакцията на Е. Титянова, К. Нидеркорн и Е.Христова);

„Национален консенсус по ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология“ (под редакцията на Е. Титянова, П. Стаменова, К. Гиров, И. Петров, И. Велчева);

Първи национален справочник „Кой кой е в българската невросонология” (под редакция на Е. Титянова, Е. Христова и С. Андонова);

През 2020 година по инициатива на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика бе подписан „Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология“ с подкрепата на: Българското дружество по неврология, Българското дружество по ендоваскуларна терапия, Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, Българското дружество по ангиология, Българското дружество по неврохирургия, Българското дружество по интервенционална кардиология, Българската лига по хипертония и Българския лекарски съюз;

Дружеството е съорганизатор на създаването на „Национален консенсус за механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт“ по инициатива на Българското дружество по ендоваскуларна терапия с председател акад. проф. Иво Петров (2016 г.).

Publishing

Партньорство

Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика си партнира с различни български институции и неправителствени организации – Медицинските университети в София, Плевен, Пловдив и Варна, Военномедицинска академия, Българското дружество по неврология, Българското дружество по ендоваскуларна терапия, Българското национално дружество по съдова ендоваскуларна хирургия и ангиология, Българското дружество по ангиология, Българската академия на науките и изкуствата, Обществената академия за наука, образование и култура, Българската диабетна асоциация, Българската лига по хипертония, Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България и др. Тя поддържа контакти на взаимно сътрудничество с представителствата на фармацевтичните фирми у нас — Gedeon Richter, Worvag Pharma, Actavis, Sanofi-Aventis, UCB, Pfizer, Неврокоронари Периферал Дивайсис ООД и др. Техните рекламни и спонсорски програми подпомагат дейността на Асоциацията и участието на специалистите в провежданите от нея форуми. Патрон на Световния форум по невросонология през 2013 г. бе кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова.  Медийни партньори са национални ефирни телевизии, различни ежедневници и интернет-сайтове. 

Сдружението е партньор на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (ESNCH), Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология (NSRG), Японското дружество по невросонология, Грузинското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика (GSNCH), Медицинския университет в Грац – Австрия, Сръбската национална асоциация по невроангиология, Мексиканския научен институт по неврология и неврохирургия, Финландската академия, Сръбската кралска академия и др. Израз на добро сътрудничество е участието на изтъкнати чуждестранни учени в рубриките на списанието и в ежегодните международни симпозиуми, организирани от Асоциацията. 

Високо признание за българската невросонология е изборът на акад. Титянова за член на Управителния съвет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология. Тя е лектор в обучителните курсове по невросонология, организирани от Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика и Световната федерация по неврология. Била е гост лектор по невросонология по покана на Грузинското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика (2014), Европейската академия по неврология (2014), Медицинския факултет на Университета в Белград (2015, 2017), Хърватското дружество по невросонология (2018), Унгарското дружество по невросонология (2019) и др.

 Partnership

 

Инициатива „Арт терапия“ 

През 2019 година Асоциацията постави начало на нова инициатива – организиране на изложба на творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст под надслов „Арт терапия“ – добър пример за обединяване на усилията на професионалистите и хората в неравностойно положение за тяхната адекватна ресоциализация. Събитието получи широк обществен отзвук.

ArtTherapy 

Културен обмен

Дейността на БАНМХ, която е с международно участие, допринася за пополяризиране на българската история и култура, формирани с хилядолетия. Делегатите на форумите имат възможност да се докоснат до местните обичай, традиции и вкусни български гозби, да посетят различни национално-исторически обекти в страната и да отнесат незабравим спомен за своето пребиваване в България. Много от тях се връщат отново и отново! 

Exchange 

Перспективи

През изминалите 15 години Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика създаде съвременна школа по невросонология и утвърди традиции в изграждането на високо квалифицирани и европейски сертифицирани специалисти в областта на диагностичния и терапевтичен ултразвук в неврологията. Принос за това имат членовете на Сдружението, нашите български и чуждестранни партньори и спонсори, както и многобройните ни симпатизанти и поддръжници. 

Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика се ползва с национално и международно признание и авторитет, което продължава да ни дава удовлетвореност, зарежда ни както и преди с нова енергия и оптимизъм за бъдещето при изпълнение на мисията, за която сме създадени.

От Управителния съвет на БАНМХ