Учебник по нервни болести. Обща неврология

Под редакцията на
Акад. проф. Екатерина Титянова
Автори:
Ирена Велчева, Камелия Генова, Радостина Димова, Даниела Любенова, Пане Попов, Бойко Стаменов, Екатерина Титянова

Cover-Nervni-bolesti

Появата на нов учебник по неврология вече не е изненада. През последните години се издадоха множество такива ръководства. Обикновено разликата е в количеството обхванат материал, като доминира тенденцията да са с множество автори и да представят особено голям обем информация от дадени области на невронауките. Така изборът на учебник по нервни болести е богат, но труден.

Предлаганото пособие се отличава със стремежа си да даде оптимално количество знания по достъпен начин. Така то продължава традицията на класическите учебници по неврология, като пречупена информацията през съвременните разбирания на невронауките и неврорехабилитацията.

Изданието може да купите от Online медицинска Книжарница www.medbooknews.com

Разделното представяне на общата и специалната неврология в самостоятелни учебни пособия се налага поради динамичното развитие на теорията и практиката на специалната неврология. Общата неврология обаче е консервативна. Тя е фундамента или онова най-важно първо стъпало, чието изкачване е необходимо за навлизане във вселената на невронауките. Един добър учебник по обща неврология не може да остарее бързо, той остава като изходен ориентир в съвременния информационен бум. Явява се необходимо настолно и справочно четиво не само за невролозите, но и за широка аудитория от специалисти, занимаващи се с невронауки. Настоящият учебник отговаря на тези изисквания, като представя достатъчно пълно най-важното от съвременната обща неврология. Използвайки данните от това основно помагало бързо може да се направи връзка с многобройните информационни източници за максимални детайли в различните области на общата неврология. Учебникът запазва връзката между отделните области на неврологичното знание и предотвратява потъването в дълбините на отделни направления. В това учебно ръководство намираме новости в съдържанието и поднасянето на информацията.

Кратко, но максимално пълно и перфектно илюстрирано е представена съвременната невросонология. Наред с последните новости в областта на съдовата патология, невросонологията издига на качествено ново ниво определени области на миологията, невроофталмологията, интраоперативната навигация и дори подпомага диагнозата на невродегенеративните заболявания. Дадено е едно модерно въведение в изследването на автономната нервна система. В близко бъдеще напредъкът в тази област ще ни даде ново разбиране и възможности за диагноза и лечение на различни соматични заболявания. Самостоятелен принос е раздела за изследване и оценка на походката – в норма и при болест.

В учебника е отделено специално внимание на неврорехабилитацията – онзи дял от клиничната неврология, който подпомага връщането към истинския живот на пациента с неврологично заболяване и неговото семейство. В съвременния период на кратък клиничен престой за диагностика и лечение в активната фаза на болестта, бума на медикаментозната терапия и инвазивно лечение, дори опитните специалисти се откъсват от неврорехабилитацията. Това е една порочна практика, която трябва да се преодолява още от студенската „скамейка“.

Учебникът съдържа 271 страници и представя в достатъчен обем общата неврология в съответствие със съвременните програми за обучение по нервни болести. Всеки раздел е наситен с оптимална информация и е добре илюстриран с цветни авторски снимки и схеми. Използването на специално поле за илюстрации улеснява връзката между фигурите и текста. Особено полезно е задължителното финално обобщение на всяка тема с така нар. „Минимално изискуемо ниво на компетентност“ (МИНК). Той има подробно и прегледно съдържание и показалец, които са ефикасен инструмент за търсената информация.

Учебникът е дело на авторитетни лекари, които са утвърдени специалисти в различни здравни и академични институции в България и чужбина, а главният редактор акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д.м., д.м.н., е със забележителна академична кариера в няколко университета. Това осигурява хармоничното и последователно представяне на неврологичната информация в унисон с богатите традиции на българската неврологична школа. Гарант за достойнствата на този учебник по нервни болести са рецензентите проф. д-р Людмил Мавлов, д.м., д.м.н., професор по неврология и невропсихология и проф. д-р Христо Чучков, д.м., д.м.н., професор по анатомия, хистология и цитология. Финалният завършек на този учебник се постига от перфектното полиграфично изпълнение на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ – София.

Учебникът по обща неврология е насочен към широка аудитория с интереси в областта на неврологията – студенти, лекари и специализанти по нервни болести, студенти и специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевти и специалисти по здравни грижи. Той може да се ползва от неврохирурзи, стоматолози, общопрактикуващи лекари, психолози, психиатри и други специалисти с интереси в областта на невронауките. Чрез своя уникален облик и съдържание учебникът запълва една съществена празнина в съвременната учебна литература като съвременно практическо ръководство по нервни болести.

Всичко това ми позволява да препоръчам на заинтересованите студенти и специалисти настоящия Учебник по нервни болести. Обща неврология.

 

Доц. д-р С. Андонова, дм, дмн

 

Поръчай